Kevin Smith อธิบายเรื่องตลกเบื้องหลัง Ben Affleck’s Clerks 3 Cameo

Kevin Smith อธิบายมุกตลกวงในเบื้องหลังจี้ของ Ben Affleck ใน Clerks III และที่มาของข้อความนี้จากกระดานข้อความ Viewaskew แบบเก่า Kevin Smith อธิบายมุกตลกวงในเบื้องหลังจี้ของ Ben Affleck ใน Clerks III ในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่...